Analiza kosztów działalności w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie

kolorowy kalkulatorPrzedmiotem analizy była ocena m. in. zakresu ewidencji kosztów działalności Spółki z uwzględnieniem procesów technologicznych, dokumentacji polityki rachunkowości w zakresie kosztów działalności Spółki, rozliczania kosztów jednostek organizacyjnych, przyjętych zasad kalkulacji kosztów usług oraz stawek jednostkowych zasobów na potrzeby rozliczeń wewnętrznych, systemu zarządzania zasobami oraz ocena zawartości raportów sprawozdawczych dotyczących działalności Spółki dla Zarządu.

Wartością dodaną analizy były zawarte w niej propozycje rozwiązań w tym zakresie, które w dalszej perspektywie pozwolą na rozbudowę i poprawienie efektywności funkcjonowania systemów informacyjnych zarządzania.

BRZ MARINA analizę kosztów działalności przedsiębiorstwa przeprowadziło wcześniej w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych, komunalnych, produkcyjnych, handlowych, budowlanych oraz podmiotach leczniczych.

Niniejsze zlecenie było kolejnym zrealizowanych dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Inne wcześniej zrealizowane usługi to:

  • analiza systemów informacyjnych zarządzania na potrzeby wdrożenia systemów budżetowania i controllingu,

  • wdrażanie systemów budżetowania i controllingu,

  • opracowanie zasad kalkulacji cen i kosztów usług odpłatnych,

  • kalkulacja kosztów jednostkowych zasobów, w tym transportu, sprzętu budowlanego, robocizny wraz ze stosownymi instrukcjami ich sporządzenia,

  • wdrażanie systemu rozliczeń wewnętrznych, w tym kalkulacji kosztów zleceń wewnętrznych,

  • opracowanie zakładowego planu kont (zespół 5 i 7) na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem wraz z komentarzem,

  • raportowanie dla zarządu,

  • zasady podziału kosztów działalności przedsiębiorstwa na potrzeby ustalania taryfy z podziałem na miasto i gminę

  • nadzór nad wdrożeniem systemu informatycznego klasy BI PROPHIX.

 

Zachęcamy również do udziału w szkoleniu Rachunek kosztów przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.

Zapraszamy do współpracy i skorzystania z naszych usług.