Rachunek kosztów przedsiębiorstwa

Spis treści:zapisywanie wyników

 1. Cel szkolenia
 2. Zakres tematyczny szkolenia
 3. Odbiorcy szkolenia
 4. Metoda pracy
 5. Czas trwania szkolenia
 6. Program szkolenia
 7. Informacje o wykładowcy
 8. Informacje o książce
 9. Informacje organizacyjne

 

CEL

Podstawowym celem zajęć jest przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie funkcjonowania rachunku kosztów w przedsiębiorstwie.

 

ZAKRES TEMATYCZNY

Na zajęciach będą omówione zagadnienia dotyczące funkcjonowania rachunku kosztów w przedsiębiorstwie. Będą omówione problemy:

 • grupowania i rozliczania kosztów bezpośrednich i pośrednich
 • rozliczenie kosztów działalności pomocniczej,
 • kalkulacji kosztów zasobów z uwzględnieniem ich wykorzystania,
 • kalkulacji kosztów wyrobów i usług
 • kalkulacji cen wyrobów i usług,
 • projektowania rachunków wyników: przedsiębiorstwa, klienta, kanałów sprzedaży i jednostek biznesowych,
 • tworzenia zakładowego planu kont na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem,
 • dokumentacji procedur w zakresie rachunku kosztów w przedsiębiorstwie.

 

ODBIORCY SZKOLENIA

Szkolenie jest skierowane do właścicieli przedsiębiorstw oraz pracowników, którzy w swojej pracy odpowiadają za koszty działalności przedsiębiorstwa oraz za kalkulacje cen i kosztów wyrobów i usług. W szczególności do:

 • dyrektorów ekonomicznych,
 • głównych księgowych,
 • pracowników działów ekonomicznych, controllingu oraz księgowości,
 • kierowników działów produkcyjnych,
 • pracowników działów kosztorysowania produkcji i usług.

  

METODA PRACY

Zajęcia prowadzone będą w formie informacyjno-doradczej, w postaci mini wykładów połączonych z elementami warsztatów. W celu zilustrowania materiału wykładowego uczestnicy zajęć będą mieli do rozwiązania klika praktycznych zadań, związanych z poruszaną na wykładzie tematyką, przez co będą aktywnie uczestniczyć w zajęciach.
Indywidualne i grupowe rozmowy uczestników z prowadzącym zapewnią wymianę wiedzy, umiejętności i doświadczeń oraz rozwieją wątpliwości i problemy, nasuwające się w trakcie zajęć. Atrakcyjność zajęć zapewni prezentacja multimedialna, obejmującą ich tematykę oraz odwoływanie się do doświadczeń prowadzącego we wdrażaniu systemów budżetowania i controllingu oraz zarządzania kosztami w przedsiębiorstwach.

 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Czas trwania zajęć wynosi 16 godzin lekcyjnych (w zależności od czasu rozwiązywania ćwiczeń przez uczestników szkolenia).

  

PROGRAM SZKOLENIA

1. Istota i zadania rachunku kosztów
    1.1 Rachunkowość finansowa a rachunkowość zarządcza
    1.2 Cele i funkcje rachunku kosztów
    1.3 Koszty i pojęcia bliskoznaczne
    1.4 Kryteria klasyfikacji kosztów
    1.5 Grupowanie kosztów w przedsiębiorstwie – ćwiczenie

2. Rozliczanie kosztów pośrednich
    2.1 Zakres kosztów pośrednich
    2.2 Klucze podziałowe kosztów pośrednich
    2.3 Rozliczanie kosztów wydziałowych
    2.4 Rozliczanie kosztów sprzedaży
    2.5 Rozliczanie kosztów ogólnego zarządu
    2.6 Wpływ rozliczanych kosztów pośrednich na koszty wytworzenia wyrobów i usług - ćwiczenie

3. Rozliczanie świadczeń wewnętrznych w przedsiębiorstwie
    3.1 Zakres rozliczeń wewnętrznych
    3.2 Zasady rozliczania świadczeń wewnętrznych
    3.3 Rozliczanie świadczeń wewnętrznych po stawkach planowanych – zalety i wady
    3.4 Ewidencja kosztów działalności pomocniczej

4. Koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych
    4.1 Definicja zasobów
    4.2 Pętla kosztów produkcyjnych
    4.3 Kalkulacja kosztów zasobów z uwzględnieniem stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych
    4.4 Kalkulacja kosztów robocizny
    4.5 Kalkulacja kosztów pracy maszyny
    4.6 Amortyzacja a koszt jednostkowy pracy maszyny
    4.7 Ewidencja kosztów utrzymania zasobów przedsiębiorstwa
    4.8 Kalkulacja kosztów jednostkowych wykorzystania zasobów – ćwiczenie
    4.9 Rozliczenie kosztów robocizny działu usługowego – ćwiczenie
    4.10 Rozliczanie kosztów pracy maszyn produkcyjnych – ćwiczenie
    4.11 Instrukcja zasad kalkulacji kosztów zasobów i jej zakres

5. Kalkulacja kosztów produktów
    5.1 Istota i zadania kalkulacji kosztów
    5.2 Modele kalkulacji kosztów
    5.3 Układy kalkulacyjne kosztów
    5.4 Kalkulacja kosztów wyrobów gotowych i usług
    5.5 Kosztorys zlecenie produkcyjnego i usługowego
    5.6 Koszty pozyskania klienta
    5.7 Koszty a jakość produktu
    5.8 Kalkulacja kosztów wyrobów i usług - ćwiczenie

6. Kontrola kosztów działalności przedsiębiorstwa
    6.1 Istota i pojęcie kontroli kosztów
    6.2 Zadania kontroli
    6.3 Możliwości redukcji kosztów działalności przedsiębiorstwa
    6.4 Analiza kosztów działalności przedsiębiorstwa
    6.5 Kontrola kosztów produkcji produktu - ćwiczenie

7. Kalkulacja cen wyrobów i usług
    7.1 Istota cen i czynniki jej kształtowania
    7.2 Kosztowe formuły ustalania cen i ich przydatność
    7.3 Wyznaczanie dolnej granicy ceny
    7.4 Rynkowe formuły ustalania cen
    7.5 Kalkulacja ceny wyrobu - ćwiczenie

8. Rachunki wyników przedsiębiorstwa
    8.1 Rachunek wyników a rachunek zysków i strat
    8.2 Rachunek kosztów pełnych a rachunek kosztów zmiennych
    8.3 Podział kosztów całkowitych przedsiębiorstwa na koszty stałe i koszty zmienne
    8.4 Istota wielostopniowego rachunku wyników
    8.5 Rachunek wyników przedsiębiorstwa
    8.6 Rachunek wyników klienta
    8.7 Rachunek wyników kanału sprzedaży
    8.8 Rachunek wyników jednostki biznesowej
    8.9 Rachunki wyników na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem - ćwiczenie

9. Zakładowy plan kont na potrzeby zarządczego rachunku kosztów
    9.1 Ewidencja przychodów i kosztów – podejście księgowe i zarządcze
    9.2 Problemy kształtowania zakładowego planu kont w zakresie ewidencji kosztów działalności przedsiębiorstw
    9.3 Wpływ wdrożenia controllingu na rozwiązania w rachunkowości finansowej
    9.4 Koszty w zakładowym planie kont – przegląd rozwiązań w przedsiębiorstwach – studia przypadków
    9.5 Komentarz do zakładowego planu kont – nie tylko dla księgowych
    9.6 Projektowanie zakładowego plan kont na potrzeby zarządzania – ćwiczenie

 

INFORMACJE O WYKŁADOWCY

Roman Kotapski (dr hab. inż.) - ekspert w zakresie zarządzania kosztami, Prezes Zarządu MARINA Sp. z o.o. www.brz-marina.pl, wydawca pisma Controlling i Zarządzanie (www.controllingzarzadzanie.embuk.eu)Redaktor Naczelny Wydawnictwa MARINA (www.e-marina.eu). Profesor w Katedrze Rachunku kosztów, Zarządzania podatkami i Controllingu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Specjalizuje się w rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, budżetowaniu, zarządzaniu kosztami, controllingu. Opracował i wdrożył systemy budżetowania, controllingu, zakładowe plany kont, procedury i zasady kalkulacji cen i kosztów m.in. w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych, produkcyjnych, handlowych, radiu, wodociągowo-kanalizacyjnych, komunalnych, szpitalach.

Autor ponad 200 artykułów na temat rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i budżetowania publikowanych na łamach specjalistycznych czasopism, m.in. Wodociągi - Kanalizacja, Controlling i Zarządzanie, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, Rachunkowość, Rachunkowość Budżetowa, Biuletyn Rachunkowości i Finansów, Rachunkowość finansowa i audyt.

Jest autorem, współautorem wielu książek m.in. Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Kompendium wiedzy (Wydawnictwo MARINA 2006), Budżetowanie kosztów w przedsiębiorstwie (Wyd. ODDK 2002), Rachunkowość w zarządzaniu zdecentralizowanym przedsiębiorstwem (Wyd. PWE 2001), ABC kosztów przedsiębiorstwa telewizyjnego (Wyd. Montevideo 2005), Zarządzanie przedsiębiorstwem budowlanym (Wyd. Poltext 2009), Rachunkowość zarządcza. Zbiór zadań (Wydawnictwo MARINA 2009), Budżetowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym (Wydawnictwo MARINA 2014), Rachunek kosztów usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Pomiar, ujmowanie, kontrola i sprawozdawczość (Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Kompendium wiedzy (Wydawnictwo MARINA 2020), Zarządzanie finansami w podmiotach leczniczych (Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2021), Raportowanie finansowe, niefinansowe i kosztowe w polskich instytucjach kultury (wyd. Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o. o., Katowice, 2021).

 

INFORMACJE O KSIĄŻCE

R. Kotapski, R. Kowalak, G. Lew
Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Kompendium wiedzy
Wydawnictwo MARINA, Wrocław 2020, stron 344

okładka książki Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza

Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Kompendium wiedzy to książka dla MENEDŻERACONTROLLERA. Jest to:

 • wartościowe, użyteczne, uporządkowane i syntetyczne kompendium wiedzy w zakresie rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej,
 • wyjątkowo cenne praktyczne przykłady z przedsiębiorstw różnych branż,
 • przydatne narzędzie podczas wdrożeń rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwie.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

TERMIN SZKOLENIA
27-28.05.2024 (poniedziałek - wtorek)

CZAS TRWANIA SZKOLENIA
Szkolenie odbędzie się w godzinach 9:00 – 16:00

MIEJSCE SZKOLENIA
ON-LINE

CENA SZKOLENIA:
Cena szkolenia od: 1 100 zł netto + 23%VAT

POMOCJE CENOWE- termin zgłoszenia
Cena szkolenia przy zgłoszeniu do 20.05.2024 wynosi: 1 100 zł netto + 23%VAT,
Cena szkolenia przy zgłoszeniu po 20.05.2024 wynosi: 1 200 zł netto + 23%VAT.
Cena szkolenia obejmuje: udział jednej osoby w dwudniowym szkoleniu, bogaty komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia. Każdy uczestnik otrzyma książkę pt. „Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Kompendium wiedzy”. Informacje o książce znajduje się na stronie: www.e-marina.eu.

PROMOCJE CENOWE- liczba uczestników szkolenia

Przy zgłoszeniu 2 osób z jednej firmy – 10% rabatu od osoby!

Dla 3 i 4 zgłoszonej osoby z jednej firmy – 15% rabatu od osoby!

Dla zgłoszonej 5 osoby z jednej firmy lub następnej – 20% rabatu od osoby!

UWAGA: Zgłoszenia przyjmowane są do 24.05.2024 r.

ZASADY UDZIAŁU W SZKOLENIU
Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO oraz uiszczenie opłaty za szkolenie w terminie do 24.05.2024 r. Zgłoszenie prosimy wysłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto: Santander Bank Polska S.A. 43 1500 1168 1211 6006 1248 0000 w terminie do 19.01.2024 r. z dopiskiem: Opłata za szkolenie Rachunek kosztów przedsiębiorstwa.

Faktura zostanie przekazana uczestnikom w dniu szkolenia lub wysłana pocztą przed rozpoczęciem szkolenia na podstawie przedpłaty. Odwołanie uczestnictwa w szkoleniu musi być dokonane w formie pisemnej. Niedokonanie wpłaty za szkolenie nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. Możliwe jest zastępstwo uczestnika inną osobą.

WARUNKI REZYGNACJI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU
W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed szkoleniem, uczestnik zostanie obciążony kosztem 75% wartości szkolenia. W przypadku braku informacji o rezygnacji, uczestnik zostanie obciążony kwotą stanowiącą 100% wartości szkolenia.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora, zwracane są jego koszty.

Kontakt w sprawie szkolenia:
Stefan Kopieć tel. 501 984 940, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLENIU

 

doc Rachunek kosztów przedsiębiorstwa