Rachunek kosztów przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych

Spis treści:dwie osoby kalkulujące przy kartce

 1. Zakres tematyczny szkolenia
 2. Odbiorcy szkolenia
 3. Cele szkolenia
 4. Metoda pracy
 5. Czas trwania szkolenia
 6. Program szkolenia
 7. Informacje o wykładowcy
 8. Informacje o książce
 9. Informacje organizacyjne

 

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

Na szkoleniu zostaną omówione zagadnienia dotyczące kosztów działalności przedsiębiorstw, których przedmiotem działalności jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, bez względu na formę organizacyjno-prawną. W ramach szkolenia zostaną omówione koszty poszczególnych obszarów działalności przedsiębiorstwa, w tym:

 • produkcji wody,
 • dystrybucji wody do różnych odbiorców,
 • utrzymania sieci hydrantów,
 • odprowadzania ścieków,
 • odprowadzania wód opadowych i deszczowych,
 • oczyszczania ścieków,
 • utrzymania ruchu,
 • bazy sprzętowo-transportowej, warsztatów itp.,
 • utrzymania infrastruktury przedsiębiorstwa.

Ponadto będą przedstawione problemy:

 • ujmowania przychodów i kosztów w zakładowym planie kont na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem,
 • kalkulacji kosztów usług wewnętrznych i ich rozliczenia,
 • rozliczania kosztów pośrednich
 • raportowania na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem,
 • wdrożenia i funkcjonowania systemu budżetowania.

 

ODBIORCY SZKOLENIA

Szkolenie adresowane jest do:

 • zarządów i dyrektorów,
 • głównych księgowych,
 • pracowników działów ekonomiczno-finansowych,
 • pracowników działów księgowości,
 • controllerów,
 • pracowników urzędów gmin, którzy z racji swojej pracy sprawują kontrolę nad realizacją usług komunalnych w gminie,
 • członków rad nadzorczych przedsiębiorstw, których przedmiotem działalności jest świadczenie usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę odbiorcom oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków.

 

CELE SZKOLENIA

Podstawowym celem szkolenia jest przedstawienie systemu rachunku kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, organizacji ewidencji przychodów i kosztów w systemie finansowo-księgowym na potrzeby jego zarządzania. Również przedstawienie raportowania na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem.

 

METODA PRACY

Szkolenie prowadzone będzie w formie informacyjno-doradczej, w postaci mini wykładów połączonych z elementami warsztatów. W celu zilustrowania materiału wykładowego uczestnicy szkolenia będą mieli do rozwiązania klika praktycznych zadań, związanych z poruszaną na wykładzie tematyką, przez co będą aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Indywidualne i grupowe rozmowy uczestników szkolenia z prowadzącym zapewnią wymianę wiedzy, umiejętności i doświadczeń oraz rozwieją wszelkie wątpliwości i problemy, nasuwające się w trakcie szkolenia. Atrakcyjność szkolenia zapewni prezentacja multimedialna, obejmującą tematykę szkolenia oraz odwoływanie się do doświadczeń prowadzącego we wdrażaniu systemów budżetowania i controllingu, analizy systemów informacyjnych oraz zarządzania kosztami w przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji m.in. w ZUK w Pieńsku, PWiK w Bolesławcu, ZWiK w Raciborzu, PGM w Polkowicach, MWiK w Chodzieży, Katowickie Wodociągi SA.

 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Czas trwania szkolenia wynosi ok. 7-8 godzin lekcyjnych (w zależności od czasu rozwiązania ćwiczeń), na które składają się wykłady i ćwiczenia praktyczne - wykonanie i omówienie różnych wariantów rachunku wyników1 działalności przedsiębiorstwa.

  

PROGRAM SZKOLENIA

1. Rachunek kosztów przedsiębiorstwa

    1.1 Istota, zadania i funkcje rachunku kosztów
    1.2 Ośrodki odpowiedzialności i miejsca powstawania kosztów w przedsiębiorstwie wod-kan
    1.3 Kwalifikacja kosztów działalności przedsiębiorstwa
    1.4 Taryfa a koszty działalności przedsiębiorstwa wod-kan

2. Koszty działalności przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego

    2.1 Grupowanie kosztów działalności przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego
    2.2 Koszty produkcji i uzdatniania wody
    2.3 Koszty dystrybucji wody do odbiorców
    2.4 Koszty utrzymania sieci hydrantów
    2.5 Koszty odprowadzania ścieków
    2.6 Koszty odprowadzania wód opadowych i deszczowych
    2.7 Koszty oczyszczania ścieków
    2.8 Koszty utrzymania ruchu
    2.9 Koszty bazy sprzętowo-transportowej
    2.10 Koszty utrzymania infrastruktury ogólnej przedsiębiorstwa
    2.11 Koszty ogólne działalności przedsiębiorstwa
    2.12 Koszty stałe i zmienne usług wodociągowo-kanalizacyjnych

3. Ujmowanie kosztów działalności przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego

    3.1 Plan kont zespół 5 Koszty według układu funkcjonalno-kalkulacyjnego - jako źródło informacji o działalności przedsiębiorstwa
    3.2 Problemy związane z ewidencją kosztów działalności przedsiębiorstwa wod-kan
    3.3 Projekt zakładowego planu kont - zespół 5 i 7 na potrzeby zarządzania kosztami

4. Rozliczanie kosztów w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym

    4.1 Istota kalkulacji kosztów
    4.2 Rozliczanie wewnętrzne kosztów
    4.3 Kalkulacja i rozliczanie kosztów robocizny
    4.4 Kalkulacja i rozliczanie kosztów usług sprzętowych i transportowych
    4.5 Rozliczanie kosztów utrzymania ruchu
    4.6 Rozliczanie kosztów ogólnych na potrzeby taryfy
    4.7 Klucze rozliczeniowe kosztów i wpływ na zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa
    4.8 Kalkulacja kosztów usług wewnętrznych i zasobów

5. Sprawozdawczość wewnętrzna na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem

    5.1 Rachunek zysków i strat a rachunek wyników
    5.2 Rachunek wyników działalności przedsiębiorstwa na potrzeby zarządzania
    5.3 Rachunek wyników dostarczania wody dla miejscowości
    5.4 Rachunek wyników odprowadzania ścieków dla miejscowości
    5.5 Rachunek wyników odprowadzania wód deszczowych i opadowych
    5.6 Rachunek wyników zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków
    5.7 Budżet jako narzędzie planowania i kontroli taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
    5.8 Raport z działalności przedsiębiorstwa – zakres i wnioski

6. Wdrożenie systemu budżetowania w przedsiębiorstwie – na co należy zwrócić uwagę

 

INFORMACJE O WYKŁADOWCY

Roman Kotapski (dr hab. inż.) - ekspert w zakresie zarządzania kosztami, Prezes Zarządu MARINA Sp. z o.o. www.brz-marina.pl, wydawca pisma Controlling i Zarządzanie (www.controllingzarzadzanie.embuk.eu)Redaktor Naczelny Wydawnictwa MARINA (www.e-marina.eu). Profesor w Katedrze Rachunku kosztów, Zarządzania podatkami i Controllingu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Specjalizuje się w rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, budżetowaniu, zarządzaniu kosztami, controllingu. Opracował i wdrożył systemy budżetowania, controllingu, zakładowe plany kont, procedury i zasady kalkulacji cen i kosztów m.in. w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych, produkcyjnych, handlowych, radiu, wodociągowo-kanalizacyjnych, komunalnych, szpitalach.

Autor ponad 200 artykułów na temat rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i budżetowania publikowanych na łamach specjalistycznych czasopism, m.in. Wodociągi - Kanalizacja, Controlling i Zarządzanie, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, Rachunkowość, Rachunkowość Budżetowa, Biuletyn Rachunkowości i Finansów, Rachunkowość finansowa i audyt.

Jest autorem, współautorem wielu książek m.in. Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Kompendium wiedzy (Wydawnictwo MARINA 2006), Budżetowanie kosztów w przedsiębiorstwie (Wyd. ODDK 2002), Rachunkowość w zarządzaniu zdecentralizowanym przedsiębiorstwem (Wyd. PWE 2001), ABC kosztów przedsiębiorstwa telewizyjnego (Wyd. Montevideo 2005), Zarządzanie przedsiębiorstwem budowlanym (Wyd. Poltext 2009), Rachunkowość zarządcza. Zbiór zadań (Wydawnictwo MARINA 2009), Budżetowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym (Wydawnictwo MARINA 2014), Rachunek kosztów usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Pomiar, ujmowanie, kontrola i sprawozdawczość (Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Kompendium wiedzy (Wydawnictwo MARINA 2020), Zarządzanie finansami w podmiotach leczniczych (Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2021), Raportowanie finansowe, niefinansowe i kosztowe w polskich instytucjach kultury (wyd. Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o. o., Katowice, 2021).

 

INFORMACJE O KSIĄŻCE

Roman Kotapski
Rachunek kosztów usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Pomiar, ujmowanie, kontrola i sprawozdawczość
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISBN 978-83-7695-646-6, stron 279

okładka książki Rachunek kosztów usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Pomiar, ujmowanie, kontrola i sprawozdawczość

Książka poświęcona jest rachunkowi kosztów działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Publikacja w sposób istotny wypełnia lukę z zakresie rachunku kosztów przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych oraz zasad projektowania ich struktur kosztów. W książce przedstawiono m.in.:

 • rynek usług komunalnych a uwarunkowania ustalania taryf,
 • determinanty kształtowania cen usług w warunkach monopolu naturalnego,
 • diagnozę stanu rachunku kosztów przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych,
 • ujmowanie kosztów działalności przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w księgach rachunkowych,
 • klasyfikacja kosztów działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych,
 • wpływ wdrożenia budżetowania na rachunek kosztów przedsiębiorstwa,
 • rachunki wyników przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego z uwzględnieniem rodzajów działalności oraz wyodrębnionych kosztów istotnych procesów.

Autor wykorzystał swoje bogate doświadczenia w opracowywaniu zakładowych planów kont oraz wdrażaniu systemów budżetowania w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

TERMIN SZKOLENIA
12.02.2024 r. (poniedziałek)

CZAS TRWANIA SZKOLENIA
Szkolenie odbędzie się w godzinach 9:00 – 16:00

MIEJSCE SZKOLENIA
On-line

CENA SZKOLENIA:
Cena szkolenia: od 990 zł brutto

POMOCJE CENOWE- termin zgłoszenia
Cena szkolenia przy zgłoszeniu do 05.02.2024 wynosi: 990 zł brutto
Cena szkolenia przy zgłoszeniu po 05.02.2024 wynosi: 1 100 zł brutto

Cena szkolenia obejmuje: udział jednej osoby w jednodniowym szkoleniu, bogaty komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia. Każdy uczestnik otrzyma książkę pt. Rachunek kosztów usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Pomiar, ujmowanie, kontrola i sprawozdawczość (Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017).

PROMOCJE CENOWE- liczba uczestników szkolenia

Przy zgłoszeniu 2 osób z jednej firmy – 10% rabatu od osoby!

Dla 3 i 4 zgłoszonej osoby z jednej firmy – 15% rabatu od osoby!

Dla zgłoszonej 5 osoby z jednej firmy lub następnej – 20% rabatu od osoby!

UWAGA: Zgłoszenia przyjmowane są do 09.02.2024 r.

ZASADY UDZIAŁU W SZKOLENIU
Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO oraz uiszczenie opłaty za szkolenie w terminie do 09.02.2024 r. Zgłoszenie prosimy wysłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto:

Santander Bank S.A. 43 1500 1168 1211 6006 1248 0000 w terminie do 09.02.2024 r. z dopiskiem: Opłata za szkolenie Rachunek kosztów przedsiębiorstwa wod-kan.

Faktura zostanie przekazana uczestnikom w dniu szkolenia lub wysłana pocztą przed rozpoczęciem szkolenia na podstawie przedpłaty. Odwołanie uczestnictwa w szkoleniu musi być dokonane w formie pisemnej. Niedokonanie wpłaty za szkolenie nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. Możliwe jest zastępstwo uczestnika inną osobą.

WARUNKI REZYGNACJI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU
W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed szkoleniem, uczestnik zostanie obciążony kosztem 75% wartości szkolenia. W przypadku braku informacji o rezygnacji, uczestnik zostanie obciążony kwotą stanowiącą 100% wartości szkolenia.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora, zwracane są jego koszty.

Kontakt w sprawie szkolenia:
Stefan Kopieć tel. 501 984 940, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLENIU

docformularz-zgloszeniowy.odt