Jak sporządzić raporty zarządcze dla kadry menedżerskiej przedsiębiorstw wod-kan?

Osoba wskazuje palcem na dane z kartkiPrzeprowadzone audyty przez BRZ MARINA w kilku przedsiębiorstwach wodociągowo – kanalizacyjnych dotyczące funkcjonowania w nich rachunku kosztów pokazuje, że w tym zakresie jest wiele do zrobienia. Tradycyjne sprawozdanie finansowe, które zawiera bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych, mniej lub bardziej rozbudowane zestawienie kosztów rodzajowych czy też rodzajów przychodów przedsiębiorstwa mają małą wartość informacyjną na potrzeby zarządzania operacyjnego przedsiębiorstwem. Najczęściej w systemie raportowania dla kadry zarządzającej brakuje m.in.:

  • całościowych, spójnych raportów zarządczych,
  • rachunków wyników ,,wody”, ,,ścieków”, ,,deszczówki” z uwzględnieniem istotnych miejsc powstawania kosztów im przypisanych oraz kosztów procesów,
  • wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa.

Rosnąca turbulencja otoczenia przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych wymaga zmiany zawartości raportów dotyczących ich działalności. Układ takiego sprawozdania może być różny i musi być określony przez odbiorcę.

Jaki jest układ, zawartość i jak zbudować raporty zarządcze dla kadry menedżerskiej przedsiębiorstw wod-kan? Te zagadnienia będą poruszane podczas szkolenia pt. Rachunek kosztów przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.
Szkolenie organizuje Biuro Rachunkowości Zarządczej MARINA we Wrocławiu w dniu 25.04.2022 r. Na szkoleniu będą omawiane zagadnienia dotyczące m.in. kosztów:

  • produkcji wody,
  • dystrybucji wody,
  • odprowadzania ścieków,
  • oczyszczania ścieków,
  • odprowadzania wód opadowych i roztopowych,
  • utrzymania infrastruktury oraz
  • sprawozdawczości na potrzeby zarządzania operacyjnego przedsiębiorstwem wod-kan.

Program szkolenia i informacje organizacyjne znajdują się na stronie Szkolenia

Chcesz ciąć koszty działalności przedsiębiorstwa? To najpierw je znajdź!!!

Zapraszamy na szkolenie i wspólną wymianę doświadczeń.