Rachunek wyników jako narzędzie poszukiwania pożeraczy zysków przedsiębiorstwa

papiery

Możliwość identyfikacji niewykorzystanych zasobów jest podstawowym elementem do podejmowania decyzji zmierzających do wzrostu efektywności poszczególnych obszarów działalności przedsiębiorstwa lub też planowania potrzeb inwestycyjnych potencjału produkcyjnego.  Do tego procesu można skutecznie wykorzystać narzędzia rachunkowości zarządczej np. rachunek wyników, który też będzie elementem budżetu oraz późniejszej jego szczegółowej analizy.
Działy finansowo-księgowe lub specjaliści ds. controllingu przedstawią różne ciekawe raporty. Nie zawsze są potrzebne i nie zawierają zbyt pożytecznych danych o działalności przedsiębiorstwa lub jego newralgicznych obszarów. Często zawierają tylko koszty rodzajowe. Przykładem jest np. rachunek zysków i strat z którego nic nie wynika na potrzeby zarządzania zasobami przedsiębiorstwa. Może wykazywać nawet dodatni wynik, ale nie pokazuje on tzw. pożeraczy zysku.
Lepiej sporządzać rachunek wyników, a właściwie ich zestaw. Podstawowy rachunek wyników przedstawia koszty:

  • realizacji usług czy zleceń,
  • utrzymania zasobów,
  • poszczególnych jednostek organizacyjnych danego wydziału.

W przypadku np. bazy sprzętowo-transportowej może być to zestaw rachunków wyników, który dotyczy:

  • bazy sprzętowo-transportowej jako jednostki organizacyjnej,
  • realizacji usług np. transportowych czy sprzętowych,
  • poszczególnych zasobów np. konkretnej koparki.

Zestawienie odchyleń wielkości rzeczywistych i planowanych w rachunku wyników bazy sprzętowo-transportowej wykaże, że odchylenia są dodatnie tj. wyodrębniona jednostka organizacyjna ma zysk. Niemniej jak przejdziemy do analizy poszczególnych zasobów np. koparek może okazać się, że część z nich nie pokrywa swoich kosztów i przynosi straty. To są pożeracze osiągniętych zysków. Zatem odpowiednia konstrukcja zestawów rachunków wyników pozwala w łatwy i skuteczny sposób wyłapywać pożeracze zysków w przedsiębiorstwie.

 

Szerzej na temat budowy zestawów rachunków wyników na potrzeby identyfikowania i skutecznego poszukiwania pożeraczy zysków w przedsiębiorstwie w artykule, którego autorem jest Roman Kotapski pt. W poszukiwaniu pożeraczy zysków, który ukazał się w magazynie Controlling i Zarządzanie nr 1(33)/2020.
Jak zbudować zestaw rachunku wyników oraz budżet jako narzędzia do poszukiwania pożeraczy zysków będzie omawiane na szkolenie pt. Budżetowanie w przedsiębiorstwie, które organizuje Biuro Rachunkowości Zarządczej MARINA we Wrocławiu w dniach 30-31.05.2022 r.

Program i informacje organizacyjne znajdują się na stronie szkolenia
Zapraszamy na szkolenie i wspólną wymianę doświadczeń.